Ciekawostki

Wielka kumulacja w Lotto. Do wygrania 40 mln złotych!

Kolejna wielka kumulacja w Lotto. W dzisiejszym losowaniu możliwa do wygrania jest niebagatelna kwota 40 milionów złotych.

Ża­den z Gra­czy nie roz­bił na­ra­sta­ją­cej od 21 mar­ca ku­mu­la­cji. Z te­go po­wo­du cią­gle ro­sną­ca pu­la prze­zna­czo­na na naj­wyż­sze wy­gra­ne w Lot­to mo­że w so­bo­tę osią­gnąć po­ziom 40 000 000 zł. Z tak wy­so­ką ku­mu­la­cją nie mie­li­śmy do czy­nie­nia od 2012 ro­ku.

Je­śli przy ku­mu­la­cji na tym po­zio­mie pa­dła­by jed­na „szóst­ka”, to za­pew­ne by­ła­by to naj­wyż­sza wy­gra­na w hi­sto­rii gier lo­so­wych w Pol­sce.

O tym jed­nak czy na­stą­pią ja­kieś zmia­ny w czo­łów­ce li­sty Lot­to­mi­lio­ne­rów prze­ko­na­my się 11 kwiet­nia.

Obec­nie pierw­sza piąt­ka te­go ran­kin­gu wy­glą­da tak:

1. Gdynia – 33 787 496,10 zł / 09.02.2012
2. Bolesławiec – 30 927 429,60 / zł 01.09.2012
3. Suwałki – 30 216 854,10 zł / 07.02.2015
4. Bolimów – 29 465 370,60 zł / 22.09.2012
5. Poznań – 28 825 110,00 zł / 16.02.2013

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40. Możemy je oglądać zarówno na antenie TVP Info, jak i w internecie na stronie www.lotto.pl.

Źródło: lotto.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*