Wiadomości

Pieniądze na aktywność fizyczną na Warmii i Mazurach

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej.

Celem konkursu ofert jest wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej w 2022 roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:

1) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.

1. Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego.

2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach ,,Orlik”.

2) Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych.

Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2022 r. z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań wynosi 320 tys. zł.

Wnioski przyjmowane są do 24 marca 2022 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*