Wiadomości

Miasto szuka specjalisty od monitorowania segregacji odpadów komunalnych

Prezydent Olsztyna ogłosił nabór na stanowisko inspektora ds. monitorowania segregacji odpadów komunalnych w Wydziale Środowiska.

Do podstawowych zadań pracownika należeć będzie sprawdzanie właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowości prowadzenia segregacji odpadów komunalnych, prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregowaniu odpadów, sprawdzanie poprawności składanych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz edukacja właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowego prowadzenia segregacji odpadów komunalnych i prowadzenie ewidencji miejsc gospodarowania odpadami.

Niezbędne wymagania:

– obywatelstwo polskie
– wykształcenie wyższe: ochrona środowiska lub administracja lub prawo
– 3 lata stażu pracy zawodowej,
– znajomość przepisów prawa, a w szczególności: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o odpadach, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prawa miejscowego obowiązującego w gminie Olsztyn w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.  67),
– brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Oferty na to stanowisko można zgłaszać do 26 października 2015 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*