Wiadomości

Marszałkowskie wsparcie na oddolne inicjatywy mieszkańców z obszarów wiejskich

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 700 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursów „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2022 roku.

475 tys. zł z budżetu województwa przeznaczono na „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Konkurs organizowany jest przez samorząd województwa od 2017 roku i do tej pory sołectwa z każdego zakątka regionu otrzymały finansowe wsparcie na ponad 2 mln zł.

– Co roku te środki są przeznaczane na wzmocnienie roli sołtysa i aktywizację społeczności lokalnych. Inicjują także działania wpływające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowegomówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Dzięki dotacjom z samorządu województwa te najmniejsze wspólnoty same mogą zadbać o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców, organizację wydarzeń. Za każdym razem to dobrze zainwestowane pieniądze.

Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach w województwie warmińsko-mazurskim.

Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Można za nie m.in. zagospodarować przestrzeń publiczną wpływającą na poprawę estetyki miejscowości wiejskiej, wybudować czy zmodernizować przystanki, ławki, altany, zadaszone sceny, obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, oznakować miejscowość, zagospodarować plaże bądź centra wsi oraz wprowadzać do krajobrazu rzeźby czy instalacje sztuki współczesnej.

Na finansowe wsparcie nie mogą liczyć przedsięwzięcia związane z: wyposażeniem siłowni plenerowych i placów zabaw, budową i remontami dróg, chodników i parkingów, boisk, zakupem komputerów, kosiarek oraz pojazdów czy modernizacji, remontów i wyposażenia budynków.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,  jest jedynym zadaniem zgłoszonym przez gminę, nie będzie miało charakteru komercyjnego.

Wnioski należy składać do 7 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7301-angazujemy-spolecznosc-lokalna-w-solectwach

Z kolei 225 tys. zł zarząd województwa przeznaczył na 17. edycję konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” dla gmin aktywnych w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

– Chcemy, żeby ten konkurs pobudził ludzi do wyjścia z domu, do organizowania się, do wspólnego działania na rzecz środowiska lokalnegomówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.Zachęcam do udziału w konkursie również dlatego, że sięganie po te środki może być pożyteczną nauką. Poprawne napisanie wniosku może być wstępem do późniejszego sięgania po fundusze strukturalne przez zorganizowane środowiska lokalne, a przecież obszary wiejskie to jeden z największych beneficjentów środków europejskich.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało charakteru komercyjnego, ma w całości charakter inwestycyjny i jest zainicjowane przez Grupę Odnowy Wsi, a także opracowane zostało przez zespół, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch członków Grupy Odnowy Wsi.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Na wsparcie nie mogą liczyć zadania związane z: budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, pomieszczeń w budynkach; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków czy działań związanych z nasadzeniami roślinności niedostosowanej do charakteru krajobrazu wiejskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7300-aktywna-wies-warmii-mazur-i-powisla-przyjmowanie-zgloszen

Zarząd województwa zarekomenduje projekty z obydwu konkursów sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*