Polecane artykuły

Estoński CIT 2022 – dla kogo ulgi?

Estoński CIT w nowym roku zmienił swoje zasady na korzyść dla przedsiębiorców. Zobaczmy, jak teraz wygląda, kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach.

Zmiany w estońskim CIT

Estoński CIT funkcjonuje w Polsce już od 2021 roku, jednak na to rozwiązanie zdecydowało się dotąd zaledwie około 400 polskich firm. Doradca podatkowy twierdzi, że jest to spowodowane licznymi limitami nakładanymi na biznesy, które chcą skorzystać z tej formy opodatkowania. Od 2022 roku ma się to jednak zmienić i większa ilość przedsiębiorstw ma korzystać z estońskiego CIT-u. Tak przynajmniej przekonuje niejeden doradca podatkowy. Swoje prognozy opierają oni na zmianach w przepisach, które weszły w życie w związku z Polskim ładem. Poluzowały one liczne ograniczenia i bariery, które wcześniej utrudniały skorzystanie z estońskiego CIT-u. Resort finansów liczy, że dzięki temu na estoński CIT przejdzie teraz o wiele więcej firm niż dotychczas.

Kto może skorzystać?

Jeszcze do niedawna z estońskiego CIT-y mogły skorzystać tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Teraz natomiast, po zmianach w prawie krąg ten został rozszerzony o podmioty takie jak: spółki komandytowe, spółki proste akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne.

Aby firma mogła skorzystać z estońskiego CIT-u musi spełniać następujące warunki:

  • przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie mogą przekraczać 50% wszystkich przychodów spółki,
  • spółka musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym lub innej umowy niż umowa o pracę, ale wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę muszą stanowić co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Akcjonariusze nie wliczają się do liczby osób. Spółki ze statusem małego podatnika i rozpoczynające działalność mają ten wymóg w nieco łagodniejszej formie,
  • spółka może mieć udziałowców, którzy są wyłącznie osobami fizycznymi i nie posiadają praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele lub beneficjentami fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
  • spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji,
  • spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej nie udziela konsumentom kredytów,
  • spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o CIT,
  • spółka nie jest podatnikiem osiągającym dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji,
  • spółka nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie ustawy o rachunkowości,
  • spółka nie może posiadać udziałów w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Co się zmieniło?

Wraz z nowymi przepisami w 2022 roku z zasad umożliwiających skorzystanie z estońskiego CIT-u usunięty został zapis o maksymalnym limicie przychodów, który w 2021 roku był ustalony w wysokości 100 mln zł, co wiąże się z tym, że firmy przekraczające tę kwotę mogą obecnie skorzystać z estońskiego CIT-u, oraz zniknęła konieczność dodatkowego obciążenia przedsiębiorcy od nadwyżki przychodów ponad limit. Kolejną zmianą jest to, że od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy wybiorą estoński CIT, nie będą mieli obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. O przeznaczeniu środków zaoszczędzonych na podatku zadecyduje przedsiębiorca.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*