Wiadomości

Co dalej z drogą S16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem?

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił naszą skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) dotyczący S16 Olsztyn Wschód – Barczewo. Oznacza to, że GDDKiA będzie musiała unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty i przeprowadzić ponowne badanie z uwzględnieniem odrzuconej oferty. Dla sąsiedniego odcinka Barczewo – Biskupiec, KIO oddaliła trzy odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty. Wpłynęła jednak skarga na wyrok KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Przetargi na projekt i budowę S16 pomiędzy Olsztynem a Biskupcem ogłosiliśmy 21 grudnia 2022 roku. Pierwotny termin otwarcia ofert przewidziany był na 20 lutego 2023 r., jednak ze względu na dużą liczbę pytań (prawie 2,5 tys.) złożonych przez zainteresowanych oferentów przesunęliśmy otwarcie na 22 czerwca ubiegłego br. Wpłynęło łącznie szesnaście ofert. W postępowaniu dla odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo wybraliśmy firmę Budimex z ceną 507,4 mln zł, a dla odcinka Barczewo – Biskupiec firmę PORR z ceną 457 mln zł. Od obu rozstrzygnięć wpłynęły odwołania do KIO.

Zakres inwestycji

W ramach obu tych zadań, w śladzie obecnej DK16, powstanie droga ekspresowa o długości blisko 30 km. Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S, zarówno dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów klasy S. Inwestycja obejmie także budowę obiektów inżynieryjnych, montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, budowę przejść dla zwierząt, odwodnienia i oświetlenia drogi. Wykonany zostanie system zarządzania ruchem (SZR) wraz z systemem preselekcyjnym (stacja ciągłego pomiaru ruchu). Powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec.

Zmiany w dokumentach przetargowych

W postępowaniach na oba odcinki wdrożone zostały pilotażowo zmiany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) i Szczególnych warunkach kontraktu (SWK) dotyczące m.in. określenia kluczowych elementów kontraktu, przekazania badań geologicznych czy identyfikacji kolizji z istniejącą infrastrukturą. Nowe wymagania przetargowe uwzględniały także konieczność stosowania nowych technologii. Chodzi tu m.in. o maksymalne wykorzystanie destruktu asfaltowego do budowy nowych nawierzchni (przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych) oraz samowystarczalne oświetlenie węzłów drogowych, wykorzystujące instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej.

Zmiany w dokumentach przetargowych wynikały z ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (wprowadza ona zmiany m.in. w ustawie Prawo zamówień publicznych) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (które obowiązuje od 21 września 2022 r.).

Cel inwestycji

Budowa drogi ekspresowej pomiędzy Olsztynem a Biskupcem przyniesie poprawę przepustowości odcinka oraz warunków i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego i lokalnego. Poprawie ulegną też warunki transportowe regionu poprzez zapewnienie wydajnych i bezpiecznych połączeń drogowych. Skróci się czas podróży tranzytowych w regionie, a także podróży lokalnych. Nastąpi poprawa atrakcyjności regionu warmińsko-mazurskiego.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*