Samorząd promuje innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej

- Kategoria: Wiadomości
0

Nagrody i wyróżnienia marszałka województwa warmińsko-mazurskiego przyznawane są pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są m.in za działania w zakresie kompleksowej pomocy, wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy, wspieranie społecznej i zawodowej aktywności, inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym czy wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Wyzwania, jakim muszą sprostać służby pomocy i integracji społecznej, muszą opierać się na dobrze przygotowanej i wykwalifikowanej kadrze – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym w historii. Mierzymy się z ogromną falą zapotrzebowania na ludzką pomoc, empatię i wrażliwość. Każdy z nas potrzebuje wsparcia i ludzkiej życzliwości, a są wśród nas osoby i grupy, które potrzebują tego w sposób szczególny. Dziękuję pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej oraz działaczom organizacji pozarządowych, którzy w najtrudniejszym momencie, w okresie pandemii opiekowali się i nadal opiekują osobami najbardziej potrzebującymi – seniorami, osobami samotnymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnościami czy ubogimi.

Z powodu wprowadzonych zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa nie odbyła się tegoroczna uroczysta gala. Wręczenie wyróżnień, statuetek oraz listów gratulacyjnych zaplanowano podczas Dnia Pracownika Socjalnego, który odbędzie się w listopadzie 2021 roku.

 

XX EDYCJA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

 

Indywidualne nagrody:

 1. Jolanta Danowska – asystent rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku, nagrodzona w szczególności za:

–       wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz chęć niesienia pomocy w  rozwiązywaniu problemów rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

–       otwartość na współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi nakierowaną na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

–       pełnienie dodatkowych funkcji społecznych: ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu w Wydziale Rodzinnym, Cywilnym oraz kuratora społecznego dla dorosłych,

–       wieloletnie uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

–       zaangażowanie w realizację projektów unijnych kierowanych do osób wykluczonych społecznie, jak: „Nowa Droga”, „Nie – wykluczeniu społecznemu“ oraz „Aktywny start w przyszłość“,

–       aktywny udział w akcjach charytatywnych, jak: zbiórki żywności, odzieży, sprzętu oraz pomoc osobom poszkodowanym w pożarach,

–       pracę na rzecz przyznania stypendiów studentom z terenów byłego PGR, dzięki którym uzyskali oni  szansę na zdobycie rzetelnego wykształcenia,

–       wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm w pracy na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia.

 

 1. Sylwia Beata Jankowska – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, nagrodzona w szczególności za:

–       osobiste zaangażowanie w utworzenie i rozwój Centrum Wspierania Rodziny, które oferuje rodzinom wieloproblemowym szerokie spektrum pomocy, w tym m.in.: wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kompetencji rodzicielskich, zaradności życiowej i rozwoju osobistego,

–       zainicjowanie powstania w Pasymiu Klubu Integracji Społecznej oraz Klubu Integracji i Edukacji Pokoleń,

–       aktywną współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz konsekwencję we wdrażaniu innowacyjnych form wsparcia podopiecznych pomocy społecznej,

–       zanngażowanie w działania proseniorskie, w tym realizację projektu „ PoGodna Jesień”, zainicjowanie powstania wolontariatu na rzecz osób starszych przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Gromie,

–       aktywny udział w różnych akcjach pomocowych, takich jak: Wigilia dla Seniorów z terenu gminy Pasym, koncert charytatywny na rzecz pogorzelców czy akcja „Szlachetna Paczka” na terenie gminy  Pasym.

 1. Irena Kasprzycka – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, nagrodzona w szczególności za:

–       całokształt działań oraz osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,

–       koordynowanie projektów i programów, skierowanych do rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami: „Iławski Model Wsparcia Rodziny”, „Rodzina źródłem inspiracji”, „Aktywni Rodzice – Aktywne Dziecko”, „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Opieka 75+”,

–       zainicjowanie powstania w Iławie m.in.: Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora,

–       działania aktywizujące społeczność lokalną, m.in. imprezy o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, jak np. igrzyska osób niepełnosprawnych,

–       działalność ukierunkowaną na rozwój współpracy z partnerami społecznymi oraz konsekwencję we wdrażaniu nowych, innowacyjnych form wsparcia podopiecznych pomocy społecznej: „Teleopieka” czy „Koperta Życia”.

 1. Wiesława Przybysz – emerytowana dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nagrodzona w szczególności za:

–       profesjonalizm oraz osobiste zaangażowanie w zbudowanie efektywnego systemu wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

–       determinację i konsekwencję w pozyskiwaniu unijnych środków oraz nadzór nad realizacją wielu projektów finansowanych z funduszy unijnych, które dały niebywałą szansę poprawy warunków życia mieszkańców naszego regionu. Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej, projekty konkursowe i partnerskie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, „Pomagajmy Razem”,

–       otwartość na innowacje i współpracę, która doprowadziła do zbudowania licznych partnerstw, jak: Rada ds. Rodzin  Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalna Platforma Regionalna Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej,

–       doświadczenie oraz zaangażowanie w opracowywaniu nowatorskich metod rozwiązywania problemów społecznych, które doprowadziły do dołączenia w roli eksperta do gremiów regionalnych i krajowych, w tym m.in. do Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i wielu innych.

 1. Tomasz Sztachelski – prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie, nagrodzony w szczególności za:

–       wieloletnią pracę na rzecz rodzin  i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

–       aktywny wolontariat w Stowarzyszeniu ARKA,

–       czynne włączanie się partnerskie projekty, które służą poprawie sytuacji rodzin i dzieci tj. projekt „Aktywna Rodzina – Szczęśliwa Rodzina” oraz przyczyniają się do ciągłego rozwoju Stowarzyszenia,

–       zaangażowanie się w okresie pandemii, w prace koalicji organizacji i podmiotów „PomagaMy w lekcjach”, organizując korepetycje on-line  dla dzieci z trudnościami,

–       aktywny udział w akcji „Obiad dla ucznia”,

–       współorganizację „lodówki społecznej”, której ideą jest niemarnowanie żywności,

–       realizację wspólnie z Fundacją Żółty Szalik stypendiów dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej z Olsztyna i powiatu braniewskiego,

–       dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas wielu seminariów i konferencji.

 1. Rozalia Wojas – starsza opiekunka domowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku, nagrodzona w szczególności za:

–       sumienność oraz osobiste zaangażowanie w zadania obejmujące opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia,

–       dbałość o utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi oraz rodziną podopiecznego, a także wkład w wypracowanie wsparcia profilaktycznego w środowisku domowym,

–       podejmowanie działań propagujących ideę systemu „Teleopieki”, „Koperty Życia” oraz asystenta osoby niepełnosprawnej,

–       liczne działania mające na celu zabezpieczenie sprzętu dla osób niepełnosprawnych oraz czynny udział w nieformalnej grupie emerytów „Senior 85+”.

–       budowanie obrazu profesjonalnego opiekuna oraz kreowanie pozytywnego wizerunku tego zawodu,

–       empatię i specjalistyczną wiedzę, które pomagają rozwiązywać wiele indywidualnych problemów podopiecznych, wspomagając ich w trudnej sytuacji życiowej.

Indywidualne wyróżnienia:

 1. Katarzyna Biernat – pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie,
 2. Elżbieta Chomicz – starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku,
 3. Teresa Irena Czajkowska – specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie,
 4. Małgorzata Duba – kierownik Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu,
 5. Anna Mackiewicz – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku,
 6. Grażyna Piotrowska – kierownik Działu Opieki Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
 7. Iwona Saulewicz – starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku,
 8. Ewelina Tuchalska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie;
 9. Anna Zawilska – zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,
 10. Gabriela Zimirowska – prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Nagrody zespołowe otrzymują:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Mszanowie, nagrodzony w szczególności za:

–       zaangażowanie w pomoc mieszkańcom Gminy Nowe Miasto Lubawskie,

–       wsparcie udzielone nieformalnej grupie mieszkańców wsi Lekarty w programie „Decydujesz, Pomagasz”, dzięki któremu mieszkańcy po raz kolejny uzyskali grant na rozwój swojej wsi,

–       uruchomienie tzw. Niebieskiej Linii oraz konta Messenger Niebieska Linia, gdzie osoby doznające przemocy mogą zwrócić się o pomoc,

–       aktywność w zakresie integracji lokalnej społeczności m.in. poprzez organizowanie na terenie całej gminy corocznych „Dni Rodziny” oraz wigilii dla osób samotnych i starszych,

–       liczne działania skierowane do seniorów, takie jak aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczanych na aktywizację osób starszych,

–       umiejętność pracy zespołowej, dobrą współpracę i odpowiedzialność za wdrażane projekty prowadzące do polepszenia sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

 

 1. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, nagrodzone w szczególności za:

–       ogromne zaangażowanie w aktywizację społeczną obywateli, w tym osób i grup marginalizowanych, a przede wszystkim angażowanie tych osób w różnego rodzaju akcje pomocowe i zbiórki,

–       podejmowanie skutecznych działań niwelujących i zapobiegających różnego rodzaju problemom społecznym, w tym m.in. „Wpakowani w ekologię”, „Aktywni razem”, „Rodzina razem” oraz „Nie bij, kochaj mnie”,

–       kompleksowość i mnogość podejmowanych działań oraz szeroki wymiar przedsięwzięć realizowanych przez organizację, w tym m.in. konkurs „Barwy Wolontariatu” na Warmii i Mazurach, zainicjowanie powstania Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”, partnerstwa na rzecz rozwoju Dojrzałego Wolontariatu w Elblągu, a także sieci Wolontariatu na Warmii i Mazurach,

–       umiejętność pracy zespołowej oraz budowanie partnerstw prowadzących do polepszania codziennego życia osób i rodzin, które w szczególny sposób tego potrzebują.

 

 1. Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, nagrodzony w szczególności za:

–       ogromne zaangażowanie i wkład w pobudzanie aktywności seniorów,

–       konsolidowanie różnych środowisk wokół działań sprzyjających seniorom,

–       nawiązywanie licznych partnerstw w celu jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb osób starszych,

–       skuteczne działania prowadzące do powstania wielu Uniwersytetów Trzeciego Wieku – miejsc, które stworzyły seniorom niebywałą dotąd możliwość aktywizacji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej,

–       liczne uczestnictwo przedstawicieli w wielu zespołach/grupach/komisjach monitorujących i opracowujących strategiczne programy wojewódzkie w różnych obszarach życia społecznego,

–       aktywność społeczną i wolontaryjną słuchaczy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Jak skutecznie organizować lokalne wydarzenia sportowe?

Wydarzenia sportowe nie tylko sprzyjają promocji zdrowego stylu