Rozstrzygnięcia i nowe konkursy z RPO WiM 2014-2020

- Kategoria: Wiadomości
0

Zarząd województwa zdecydował o rozstrzygnięciu dwóch konkursów oraz ogłoszeniu kolejnych konkursów z RPO WiM 2014-2020.

Blisko 4 mln zł unijnego wsparcia powędruje do Nidzicy na remont zamku i wzgórza zamkowego. Projekt jest realizowany w ramach Osi Kultura i dziedzictwo (Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe). Całkowity koszt projektu to 4,8 mln zł.

24 firmy, fundacje i stowarzyszenia otrzymają dofinansowanie na realizację projektów związanych z aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość dofinansowania projektów to ponad 33 mln zł. Lista wybranych projektów znajduje się na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4537/poddzialanie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-nabor-nr-rpwm110101-iz0028-00318

Kolejne jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. W tym konkursie przewidziano wsparcie dla projektów polegających na: budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę. Na wsparcie takich projektów przewidziano w konkursie 43,7 mln zł  z RPO WiM 2014-2020 (Oś Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa). Wnioski będzie można składać od 18 lutego do 18 marca.

3,3 mln zł zarezerwowano na dofinansowanie projektów, których celem jest  poprawa stanu zdrowia pracowników, poprzez opracowanie i wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej (Oś Regionalny Rynek pracy, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się). Wnioski można składać od 18 lutego do 18 marca.

Dwa kolejne konkursy dotyczą działań mających na celu włączenie społeczne. W pierwszym z nich (Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym) promującym działania zmierzające do podniesienia aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia podmiotów świadczących kompleksowe usługi społeczno-zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na rynku pracy do wzięcia jest w sumie 14,5 mln zł, w ogłoszonej właśnie I rundzie konkursowej – 4,8 mln zł.

Drugi konkurs (Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym) zakłada wsparcie przedsięwzięć obejmujących działania zmierzające do ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych. Alokacja w tym konkursie to 10 mln zł, w I rundzie konkursowej – ponad 3,3 mln zł. Wnioski w obu konkursach można składać od 18 lutego do 4 marca.

Szczegóły oraz regulaminy wszystkich konkursów są dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Jak skutecznie organizować lokalne wydarzenia sportowe?

Wydarzenia sportowe nie tylko sprzyjają promocji zdrowego stylu